Přejít k obsahu

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky („OP“)

PRO - HOCKEY Cz.,s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 25062689, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46390 („Poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti stran vzniklé v souvislosti nebo na základě licenční smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem a objednatelem („Objednatel“), jejímž obsahem je udělení licence k zakoupeným fotografiím uloženým v on-line databázi Poskytovatele umístěné na internetových stránkách fotobanka.ceskyhokej.cz („Fotobanka“) prostřednictvím objednávky učiněné ze strany Objednatele („Objednávka“).

1.2 Poskytovatel prohlašuje, že vykonává majetková autorská práva a/nebo licenční oprávnění k fotografiím, které představuje rozmnoženinu pořízenou fotografickou technikou: pozitivní kopie, případně negativ, diapozitiv, analogový či digitální záznam na libovolném elektronickém nosiči, umístěný v elektronické podobě ve Fotobance („Fotografie“), a je plně oprávněn poskytnout Objednateli Licenci k užití těchto Fotografií stanoveným způsobem a v rozsahu dle těchto OP.

2. OBJEDNÁVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

2.1 Objednatel je oprávněn objednávat Fotografie a nabývat k nim oprávnění buď prostřednictvím uživatelského účtu, který pro Objednatele zřídí na základě registrace Poskytovatel („Uživatelský účet“), nebo i bez zřízení Uživatelského účtu. Pro vytvoření Uživatelského účtu je nutné kontaktovat Poskytovatele na jeho e-mail photo@czehockey.cz. K realizaci Objednávky bez Uživatelského účtu je nezbytné vyplnit veškerá povinná pole objednávkového formuláře, který je dostupný na internetových stránkách fotobanka.ceskyhokej.cz („Internetové stránky“) a při každé jednotlivé Objednávce potvrdit souhlas s těmito OP a podmínkami pro zpracování osobních údajů uvedenými v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů dostupném také na Internetových stránkách.

2.2 Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

(a) objednávaných Fotografiích;
(b) způsobu úhrady ceny za objednávané Fotografie; a
(c) těchto OP a podmínkách pro zpracování osobních údajů.

2.3 Při objednávání Fotografií je Objednatel povinen uvádět pravdivé údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Objednatelem v Uživatelském účtu jsou Poskytovatelem považovány za aktuální a správné.

2.4 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem Objednatele. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupu do jeho Uživatelského účtu. Objednatel není oprávněn umožnit užívání svého Uživatelského účtu třetím osobám a je plně odpovědný za jakoukoliv újmu vzniklou v důsledku užití Uživatelského účtu třetí osobou.

2.5 Poskytovatel je oprávněn zrušit Uživatelský účet Objednatele jestliže (i) Objednatel svůj Uživatelský účet déle než čtyřicet osm (48) měsíců nevyužívá; (ii) informace uvedené Objednatelem v jeho Uživatelském účtu jsou nesprávné; nebo (iii) v případě, kdy Objednatel poruší své povinnosti z licenční smlouvy anebo těchto OP.

2.6 Objednatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být nepřetržitě dostupný, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.7 Objednatel je před odesláním Objednávky rovněž seznámen s konečnou výší ceny za Fotografie, která zahrnuje součet cen za vybrané Fotografie umístěné v košíku včetně všech souvisejících služeb, daní či ostatních poplatků.

2.8 Objednávku odešle Objednatel Poskytovateli kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“.

2.9 Kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“ dle článku 2.8 těchto OP, Objednatel souhlasí s těmito OP a prohlašuje, že měl možnost se s nimi seznámit před odesláním Objednávky. Tyto OP jsou Objednateli kdykoli dostupné na Internetových stránkách a jsou mu též zasílány v příloze e-mailu současně s akceptací Objednávky dle článku 2.11 těchto OP.

2.10 Objednávku, která není učiněna v souladu s těmito OP, je Poskytovatel oprávněn nepřijmout, nebo ji Objednateli vrátit k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek automatické zrušení Objednávky.

2.11 Licenční smlouva je uzavřena akceptací Objednávky ze strany Poskytovatele prostřednictvím e-mailu nebo Uživatelského účtu. V případě, že do tří (3) pracovních dnů ode dne potvrzení přijetí Objednávky nedojde k její akceptaci ze strany Poskytovatele, platí, že Poskytovatel využil svého práva Objednávku nepřijmout.

2.12 Po uhrazení Ceny za Fotografie umožní Poskytovatel Objednateli stažení objednaných Fotografií prostřednictvím Uživatelského účtu nebo prostřednictvím odkazů ke stažení Fotografií, které Objednatel obdrží e-mailem spolu s akceptací Objednávky.

2.13 Poskytovatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech neumožnit Objednateli stáhnutí zakoupených Fotografií, a to zejména v případě technických problémů, anebo zaniklo-li oprávnění Poskytovatele vykonávat majetková autorská práva a/nebo licenční oprávnění k objednaným Fotografiím. Poskytovatel se zavazuje v takovýchto případech vrátit Objednateli Cenu uhrazenou za objednané Fotografie, a to stejným způsobem, jakým ji od Objednatele přijal.

3. CENA FOTOGRAFIÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Fotobanka obsahuje informace o Fotografiích, a to včetně uvedení výše odměny za zakoupení Fotografií, resp. udělení licence k jednotlivým Fotografiím včetně všech daní a poplatků („Cena“). Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou Fotografie dostupné ve Fotobance k zakoupení.

3.2 Ceny za Fotografie jsou časově proměnné v závislosti na aktuálním kurzu. Proto se může stát, že se Ceny i v uloženém nákupním košíku od posledního přihlášení Objednatele mohou změnit. Před odesláním Objednávky je zaznamenána aktuální výše Ceny za objednané Fotografie. Tato Cena je směrodatná a taková bude Objednateli účtována.

3.3 Objednatel je oprávněn hradit Cenu za Fotografie bezhotovostním převodem na bankovní účet Poskytovatele, nebo v případě neregistrovaného Objednatele i platební kartou přímo na Internetových stránkách při objednávání Fotografií. Při úhradě Ceny platební kartou obdrží Objednatel e-mailem spolu s potvrzením Objednávky ve smyslu článku 2.11 odpovídající daňový doklad.

3.4 Zvolí-li Objednatel jako formu úhrady převod na bankovní účet Poskytovatele, vystaví Poskytovatel Objednateli odpovídající daňový doklad – fakturu. V případě Objednávky neregistrovaného Objednatele vystaví Poskytovatel Objednateli fakturu po odeslání Objednávky a zašle ji Objednateli e-mailem spolu s potvrzením Objednávky ve smyslu článku 2.11. V případě Objednávky registrovaným Objednatelem vystaví Poskytovatel fakturu za všechny Fotografie zakoupené v uplynulém kalendářním měsíci a zašle ji v elektronické podobě na e-mail Objednatele po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém došlo k zakoupení Fotografií.

3.5 Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, je Poskytovatel povinen vystavit Objednateli účtenku. Řádně vyplněnou účtenkou ve smyslu elektronické evidence tržeb je daňový doklad - faktura, který Objednatel obdrží elektronicky od Poskytovatele.

4. LICENCE

4.1 Uzavřením licenční smlouvy dle těchto OP uděluje Poskytovatel Objednateli oprávnění užít zakoupené Fotografie. Užitím se rozumí zpřístupnění celé Fotografie či její části, v původní podobě, samostatně nebo v souboru nebo ve spojení s jiným dílem či prvky, a to rozšiřováním rozmnoženiny Fotografie ve formě tiskové, fotografické či elektronické zahrnující vyjádření analogové i digitální, a zpřístupnění veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k Fotografii přístup na místě a v čase podle své vlastní volby, zejména internetovou, počítačovou nebo obdobnou sítí způsobem a v rozsahu stanoveném těmito OP, v neomezeném územním rozsahu v případě zpřístupnění prostřednictvím sítě internet a s územním omezením na Českou republiku v případě zpřístupnění mimo síť internet na jednorázové užití v rámci období tří (3) měsíců od uzavření smlouvy dle těchto OP].

4.2 Licence opravňuje Objednatele k užití Fotografie pouze pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství ve smyslu zpravodajské licence podle § 89 Občanského zákoníku. Objednatel není oprávněn zakoupenou Fotografii užít k jakýmkoli účelům neslučitelným se zpravodajskou licencí, zejména pak ke komerčním účelům. Poskytovatel neodpovídá za žádnou újmu vzniklou užitím Fotografie Objednatelem nad rámec zpravodajské licence.

4.3 Licence opravňuje Objednatele užít zakoupenou Fotografii pouze jedním z následujících způsobů:

(a) v podobě tiskové rozmnoženiny do nákladu 5000 kusů výtisků, nikoliv však samostatně, ale pouze jako součást tiskového, televizního nebo obdobného zpravodajství;
(b) elektronické rozmnoženiny;
(c) rozmnoženiny zachycené na datovém nosiči; nebo
(d) ve formě sdělování veřejnosti prostřednictvím televizního vysílání či prostřednictvím sítě internet nebo obdobné sítě.

4.4 Objednatel může Licenci poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti, jen bylo-li to mezi stranami písemně ujednáno.

4.5 Fotografie nesmí být bez výslovného písemného souhlasu Poskytovatele měněna či jakkoli zpracována, nesmí k ní být přidávány ani z ní odstraňovány jednotlivé části s výjimkou běžných výřezů, které nemění podstatným způsobem její charakter a kompozici. Objednatel není oprávněn užít Fotografii takovým způsobem, že by mohlo dojít ke snížení její hodnoty.

4.6 Objednatel není oprávněn ukládat (archivovat) Fotografie do vlastních databází, archivů či elektronických systémů (redakčních, publikačních, archivačních aj.) ani na jejich základě vytvářet databáze nové. Pokud je to pro sjednaný druh užití obvyklé a nutné, je Objednatel oprávněn Fotografie odpovídajícím způsobem archivovat, ale jen po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu sjednaného způsobu užití Fotografie.

4.7 Objednatel je vždy povinen při užití každé Fotografie uvádět tzv. kredit, tj. zkratku „ČH“ a jméno autora a/nebo zdroje, jsou-li u Fotografie uvedeny (např. ve tvaru: ČH/jméno autora). V případě tištěných knižních publikací je Objednatel povinen uvést tento kredit ve tvaru např.: © Český hokej (foto), 2018 nebo přehled užitých Fotografií Poskytovatele včetně kreditu a strany jejich umístění.

5. ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY (LICENČNÍ SMLOUVY)

5.1 Kterákoli ze stran je oprávněna odstoupit od licenční smlouvy z důvodů výslovně stanovených v těchto OP, nebo v případech stanových zákonem.

5.2 Poskytovatel může od licenční smlouvy odstoupit zejména v případě porušení článku 4 těchto OP Objednatelem.

5.3 Ve lhůtě sedmi (7) dnů od uzavření licenční smlouvy může Objednatel od licenční smlouvy odstoupit v případě, že Fotografii nebylo možné stáhnout a současně Poskytovatel nebyl schopen umožnit její dodatečné stažení ani přes výzvu Objednatele.

5.4 V případě odstoupení od licenční smlouvy se licenční smlouva od počátku ruší. Poskytovatel bezodkladně Objednateli znepřístupní příslušný digitální obsah a vrátí Objednateli poměrnou část Ceny, podle toho, zda již užil zakoupené Fotografie, a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od licenční smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je Poskytovatel od Objednatele přijal. Objednatel se zavazuje Fotografie po účinnosti odstoupení dále neužívat.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1 V případě, že stažená Fotografie vykazuje jakékoli vady, nebo dosahuje evidentně neodpovídající kvality, může Objednatel od licenční smlouvy odstoupit nebo žádat přiměřenou slevu z Ceny, a to dle jeho volby. Stav kvality Fotografie bude posouzen v rámci případného reklamačního řízení.

6.2 Práva z vadného plnění uplatňuje Objednatel u Poskytovatele prostřednictvím on-line formuláře dostupného na Internetových stránkách, nebo v sídle Poskytovatele.

7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1 Poruší-li Objednatel podmínky užití Fotografie obsažené v článku 4t ěchto OP, má Poskytovatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 28.000,- Kč (slovy: dvacet osm tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení.

7.2 Poruší-li Objednatel povinnost uvádět kredit podle článku 4.8 těchto OP, má Poskytovatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každé jednotlivé porušení.

7.3 Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu majetkové a nemajetkové újmy v plném rozsahu.

7.4 Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení písemné výzvy Poskytovatele k jejímu uhrazení.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

8.1 Objednatel má právo zasílat své stížnosti na e-mail Poskytovatele photo@czehockey.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Objednatele zašle Poskytovatel na e-mail Objednatele.

8.2 Objednatel je povinen utajit veškeré informace, které se dozvěděl v rámci uzavírání a plnění licenční smlouvy, tvořící její obsah, a informace, materiály, autorská díla, soubory nebo jiné dokumenty, které Poskytovatel Objednateli sdělí nebo jinak vyplynou z plnění licenční smlouvy. Důvěrné informace jsou pro účely této Smlouvy považovány za obchodní tajemství Poskytovatele dle § 504 Občanského zákoníku. Tím nejsou dotčeny povinnosti Stran stanovené obecně závaznými právními předpisy pro nakládání s informacemi označenými těmito předpisy za důvěrné.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Režim nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, resp. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jako „GDPR“).

9.2 Správcem osobních údajů je PRO - HOCKEY Cz.,s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 25062689, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46390

9.3 Pro účely realizace smluvního vztahu dochází ke zpracování osobních údajů, konkrétně:

a.identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Objednatele (jméno a příjmení, adresa),

b.údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (telefonní číslo a e-mail),

c.výjimečně i další osobní údaje sdělené dobrovolně nad rámec.

9.4 Právním titulem ke zpracování osobních údajů je splnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1, písm. b) GDPR.

9.5 Za účelem ochrany osobních údajů byla přijata technická a organizační opatření tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

9.6 Osobní údaje budou zpracovány od momentu jejich obdržení po dobu nutnou k realizaci výše představeného účelu zpracování, po uplynutí této doby budou osobní údaje skartovány.

9.7 Objednatel má právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení), právo požadovat opravu svých osobních údajů (čl. 16 Nařízení), právo požadovat výmaz osobních údajů za podmínek stanovených v čl. 17 Nařízení, právu na omezení zpracování (čl. 18 Nařízení), právu Vás na Vaši žádost informovat o příjemcích osobních údajů dle čl. 19 Nařízení, právu nebýt subjektem automatizovaného rozhodování a profilování dle čl. 22 Nařízení. Tato práva mohou být s ohledem na povahu zpracování v určitých případech omezena.

9.8 Dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého je možné podat stížnost na zpracování osobních údajů.

9.9 Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva Objednatele, bude Objednatel o tomto informován za podmínek ustanovení čl. 34 nařízení.

9.10 Zásady zpracování osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů, se kterým Poskytovatel vyslovuje souhlas v rámci každé jednotlivé Objednávky, a které jsou dostupné na Internetových stránkách.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Vztahy a případné spory mezi stranami, které vzniknou na základě nebo v souvislosti s licenčními smlouvami, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a příslušnými soudy České republiky, nestanoví-li tyto OP nebo licenční smlouva jinak.

10.2 Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání licenční smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením licenční smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Objednatel sám.

10.3 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení těchto OP nebo licenční smlouvy zdánlivým, neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto OP nebo licenční smlouvy. Strany se zavazují nahradit zdánlivé, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a licenční smlouvou jako celkem.

10.4 Ustanovení těchto OP tvoří nedílnou součást licenční smlouvy a Objednatel odesláním Objednávky prohlašuje, že se s jejich zněním řádně seznámil.

10.5 Poskytovatel je oprávněn tyto OP jednostranně měnit či doplňovat. Poskytovatel je povinen informovat registrované Objednatele o navržené změně OP v dostatečném časovém předstihu přede dnem její účinnosti, nejméně však 14 dnů, a to na v daném okamžiku aktuální e-mail Objednatele oznámený Poskytovateli. Pokud Objednatel nejpozději ke dni předpokládaného nabytí účinnosti změny OP nevyjádří s touto změnou svůj nesouhlas, souhlasí se změnou OP a tato změna pro něho bude účinná dnem nabytí její účinnosti. Nesouhlasí-li Objednatel s takovouto změnou OP, je oprávněn ukončit veškeré licenční smlouvy, na základě doručení výše uvedeného nesouhlasu v jednoměsíční výpovědní lhůtě počínající běžet od doručení nesouhlasu Poskytovateli.

10.6 Obě strany akceptují ustanovení uvedená v článku 7(Smluvní pokuty) těchto OP.

10.7 Tyto OP jsou platné a účinné od 1. 5. 2019.